ՄԱՐԴՆ ՈԻ ԾԱՌԵՐԸ

A poor man went to the orchard in the winter to reap the fruits. And seeing that the trees were wooden, he began to be hostile, to murmur, to strike and to say to them: «Why do you not have fruit to eat and be satisfied?» And he began to feel worse. And one of the trees said with a sweet and convincing word. «Do not grieve, O man, do not gossip in vain, for you are mistaken.» Although needy, but why do not you know that we rest in winter, strengthen our roots so that we can bloom in spring, feed the fruit in summer, reach and feed in autumn? Why did you not come at a time when humans, animals, and beasts were enjoying our fruits? Now go, return at a convenient time, eat as much as you want. And the man went with the hope of that word. The tree of parable instructs the guests and the poor to go at a convenient time to seek honor, to feed the guests, to rest, and the poor to meet their needs. And every hour the hosts are not ready to receive, or the benefactors to give alms. And in case of accusing and complaining, one should not be hurt, but it is necessary to respond with kindness, to explain the reasons for unpreparedness, the generosity of another hour.

Մի չքավոր մարդ ձմռանը գնաց այգի՝ պտուղ քաղելու: Եվ տեսնելով, որ ծառերը փայտացած են, սկսեց թշնամանալ, տրտնջալ, հարվածել ու ասել նրանց. — Ինչո՞ւ պտուղ չունեք, որ ուտեմ ու կշտանամ,— ու սկսեց ավելի չարանալ։ Եվ ծառերից մեկը քաղցրությամբ ու համոզող խոսքով ասաց։ — Մի՛ տրտմիր, ո՜վ մարդ, և իզուր մի՛ բամբասիր, որովհետև, սխալվում ես։ Թեպետ կարիքավոր, բայց ինչո՞ւ չգիտես, որ ձմռանը հանգստանում ենք և զորացնում մեր արմատները, որպեսզի կարողանանք գարնանը ծաղկել, ամռանը սնունդ տալ պտղին և աշնանը հասնել ու կերակրել: Ինչո՞ւ չեկար այն ժամանակ, երբ մարդ, անասուն ու գազան վայելում էին մեր պտուղները։ Այժմ գնա և վերադառնալով հարմար ժամանակ, կեր որչափ կկամենաս։ Եվ գնաց մարդը այդ խոսքի հույսով։ Առակիս ծառը խրատում է հյուրերին ու աղքատներին, որ հարմար ժամի գնան մեծարանք փնտրելու, հյուրերը ուտելու և հանգստանալու, իսկ աղքատները՝ կարիքները բավարարելու։ Եվ ամեն ժամ հյուրընկալողները պատրաստ չեն ընդունելու, կամ բարեգործները` ողորմություն տալու: Իսկ ամբաստանելու և տրտնջալու դեպքում չպետք է չարանալ, այլ անհրաժեշտ է պատասխանել քաղցրությամբ, բացատրել անպատրաստության պատճառները և այլ ժամի առատաձեռնությունը։

Արծիվն ու նապաստակը. ուսուցանող առակ

The eagle was sitting on a tree, resting, doing nothing.

The little rabbit, seeing the eagle, asks:

Can I sit like you and do nothing?

«Of course not,» replied the eagle.

And the rabbit sits on the ground, under the tree, begins to rest. Suddenly a fox appears, flies over a rabbit and eats it.

The admonition of the parable is as follows. in order to sit և do nothing, you have to sit very, very high.

Արծիվը ծառին նստած հանգստանում էր և ոչինչ չէր անում:

Փոքրիկ նապաստակը, տեսնելով արծվին, հարցնում է.

– Կարո՞ղ եմ ես էլ քո պես նստել ու ոչինչ չանել:

– Իհարկե, ինչու ոչ, – պատասխանում է արծիվը:

Եվ նապաստակը նստում է գետնին, ծառի տակ և սկսում հանգստանալ: Հանկարծ հայտնվում է աղվեսը, թռչում նապաստակի վրա և ուտում նրան:

Առակի խրատը հետևյալն է. որպեսզի նստեք և ոչինչ չանեք, դուք պետք է շատ, շատ բարձր նստեք:

Առակ ծեր կոշկակարի և հաջորդ օրվա գործերի մասին

The old shoemaker always had a lot to do. One evening he decided to cut the soles of the next day’s shoes out of leather and just go to bed. He put them on the table and slept, and in the morning he saw ready-made shoes on the table.

The same thing happened the next day and the same the next day. But the shoes were ready only when the master, before going to bed in the evening, made the eggs from the leather and prepared the pieces for the next day. If there were no eggs, there would be no shoes.

The shoemaker became very interested in how this happens. And one night, as usual, he prepared the eggs and went into hiding, and when the clock struck midnight, from some unknown place, little dwarfs appeared on the table and quickly began to sew new shoes from the prepared pieces.

When the shoemaker’s student arrived the next morning, he was surprised and asked when the master had managed to sew that many wonderful shoes.

And then the master said to him: «The whole secret is in the preparations. Do it today, գործ tomorrow your business will move much more successfully և faster. ”

Ծեր կոշկակարը միշտ շատ գործ ուներ: Մի օր երեկոյան նա որոշեց կաշվից կտրել հաջորդ օրվա կոշիկների ձևվածքները և նոր միայն գնալ քնելու: Նա շարեց դրանք սեղանի վրա և քնեց, իսկ առավոտյան սեղանի վրա տեսավ արդեն պատրաստի կոշիկներ:

Հաջորդ օրը տեղի ունեցավ նույն բանը, մյուս օրը՝ նույնպես: Բայց կոշիկները պատրաստ էին լինում միայն այն ժամանակ, երբ երեկոյան քնելուց առաջ վարպետը կաշվից ձևում և նախապատրաստում էր հաջորդ օրվա կտորները: Եթե ձևվածքները չէին լինում, չէին լինում նաև կոշիկները:

Կոշկակարին չափազանց հետաքրքիր  դարձավ, թե ինչպես է դա տեղի ունենում: Եվ մի գիշեր, ինչպես սովորաբար, նա նախապատրաստեց ձևվածքները ու թաքնվեց, իսկ երբ ժամացույցը ազդարարեց կեսգիշերը, չգիտես՝ որտեղից, սեղանի վրա հայտնվեցին փոքրիկ մարդուկներ՝ թզուկներ, և սկսեցին արագ-արագ կարել նոր կոշիկներ նախապատրաստված կտորներից:

Երբ հաջորդ առավոտյան եկավ կոշկակարի աշակերտը, զարմացած հարցրեց, թե երբ է վարպետը հասցրել կարել այդ քանակությամբ հրաշալի կոշիկներ:

Եվ այդ ժամանակ վարպետը ասաց նրան. «Ողջ գաղտնիքը նախապատրաստությունների մեջ է: Արա դրանք այսօր, և վաղը քո գործերը շատ ավելի հաջող և արագ առաջ կընթանան»:

September 22-25

Lesson 1

Revision exercises/page 9

Lesson 2

Read the dialogue on page 10

Grammar: first conditional

Hometask :ex.2,page 10

ex.3,4,page 11

Թարգմանում ենք…

There lives in Japan a greedy man and his greedy wife. They never share anything that they have. One day the woman goes to bring water from a big barrel. The surface of the water is as shiny as a mirror. When the woman looks into the barrel of water she thinks she sees another woman looking back at her. She runs to her husband and shouts at him, ”Come quickly a woman is trying to steal our water.”

The man hurries over to the barrel and he looks into it, but he doesn’t see any strange woman. He sees a strange man hiding in the water. He calls to his wife. “There are two thieves in the barrel, we must stop them”. At that moment the man and the woman go into the barrel to catch the thieves. Then a few hours later they come out of the big barrel. They are very tired and wet.

Ճապոնիայում ապրում է ագահ տղամարդը և նրա ագահ կինը: Նրանք երբեք չեն կիսում իրենց ունեցածը: Մի օր կինը գնում է մեծ տակառից ջուր բերելու: Տակառի մակերեսը նույնքան փայլուն է, որքան հայելին: Երբ կինը նայում է ջրի տակառը, նա մտածում է, որ տեսնում է ևս մեկ կնոջ, որը նայում է իրեն: Նա վազում է իր ամուսնուն և բղավում նրա վրա. «Արի արագ մի կին փորձում է գողանալ մեր ջուրը»: Տղամարդը շտապում է դեպի տակառը և նայում է դրան, բայց ոչ մի տարօրինակ կին չի տեսնում: Նա տեսնում է ջրի մեջ թաքնված մի տարօրինակ տղամարդու: Նա զանգում է կնոջը: «Տակառի մեջ կա երկու գող, մենք պետք է կանգնեցնենք դրանց»: Այդ պահին տղամարդն ու կինը գնում են տակառի մոտ ՝ գողերին բռնելու համար: Հետո մի քանի ժամ անց դուրս են գալիս մեծ տակառից: Նրանք շատ հոգնած և թաց են:

Ահա թե ինչ է անում մարդկանց հետ ագահությունը։

Homework

 

Rhythm — ռիթմը

Freedom — Ազատություն

Equal — հավասար

Charts — գրաֆիկա

Grammar/prepositions

Home task: Ex.10/a Do you listen to music at these times? Write Y (yes) or N (no). Then compare with a partner. 

When you’re doing homework — (N)

When you wake up in the morning — (N)

When you’re walking in the street — (Y)

When you’re feeling sad — (Y)

When you’re feeling happy — (Y)

When you’re eating — (N)

Ex.10\b Read the text and listen. Answer the questions below.

1. When did reggae become popular? — 50 years ago

2. What type of music did reggae develop from? — (R and B)

3. How is reggae different from rock music? — The beat of R and B

4. What did Jimmy Cliff combine? — Combine music and »peace and love» ideas

5. Who did Bob Marley play with originally? — Peter Tosh

Exercises

Vocabulary Questions

1. What does «steal» mean?

a) to borrow

b) to ask someone for something

c) to take something that belongs to someone else

d) to use something and then give it back

2. What does «grumpy» mean?

a) in a bad mood

b) tired

c) bored

d) happy

3. What does «thief» mean?

a) a person who knows a lot

b) a person who steals things

c) a person who is rude to other people

d) a person who does not talk to other people


Grammar Questions

1. Ken tries to use the laptop.

a) about

b) to

c) for

d) of

2. Ken is not very happy.

a) is not

b) does not

c) has not

d) were not

3. Suddenly, a dog starts barking loudly.

a) Slowly

b) Gradually

c) Quietly

d) Suddenly

1. Why does Ken feel upset at the beginning of the story?

Ken feels upset, because he doesn`t have a loptop, but he really needs one for his university projects.

2. How does he convince himself that he should steal the laptop?

Ken thinks to himself» Why does this old lady need the laptop? She doesn`t need it for anything important»

3. In your opinion, why is it important not to steal?

if you steal some it happily, as it will lose its value.

Homework essay

It is raining in our country. Although there are also bloody days. It was raining heavily today and there was hail. Right now, our dove is like this՝

15 km / h:
Humidity. 95%
Pressure: 1006.7mb:
UM index. 0:
Cloudiness. 99%
The highest: 610m:
Melting point: 2:
Visibility. 4.8km: