ՖԻԶԻԿԱ Դաս 1,2.

Թեմա՝

ԿԻՆԵՄԱՏԻԿԱ

Ներածություն: Անհավասարաչափ շարժում: Միջին արագություն

1. Շարժում: Ինչ է մեխանիկական շարժումը: (Անցյալ տարվա դասընթացի կրկնություն):

2.Ինչ է ուսումնասիրում կինեմատիկան:

3. Շարժման հարաբերականությունը:

4.Ինչ է իրենից ներկայացնում հաշվարկման համակարգը: Հաշվարկման մարմին:

5.Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ (թվարկել տեսակները ):

6.Ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ: Ճանապարհի միավորը:

7.Ինչով է տարբերվում հետագիծը մարմնի անցած ճանապարհից:

8.Որ շարժումն են անվանում հավասարաչափ և որը՝ անհավասարաչափ: (Բերել ձեր շուրջը առօրյայում, կենցաղում հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժման օրինակներ):

9.Որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին:

10. Արագություն, արագության միավորը: Բացի թվային արժեքից էլ ինչով է բնութագրվում մարմնի արագությունը: Վեկտորական և սկալյար մեծություններ;

10.Որ շարժումն է կոչվում անհավասարաչափ: Բերել օրինակներ:

11.Սահմանել անհավասարաչափ շարժման միջին արագություն:

12.Գրել միջին արագության բանաձևը:

13.Ինչ ֆիզիկական իմաստ ունի անհավասարաչափ շարժման միջին արագությունը:

14.Ինչ է ակնթարթային արագությունը:

Լրացուցիչ առաջադրանք՝ 

Սովորել՝ Է. Ղազարյանի դասագրքից.  §1;  §2  (էջ 3-8) 

Կատարել խնդիրներ՝ Վ. Ի. Լուկաշիկ. Գլուխ 7.Մեխանիկական շարժում (էջ՝   14-18): 

Ֆիզիկա

Տեսադասի թեման. Մարմնի կշիռ:Շփման ուժ:Շփման ուժի դերը բնության մեջ և կենցաղում:Մի ուղղով ուղղված ուժերի գումարումը:Տիեզերական ձգողության ուժ:Ծանրության ուժ:Առաձգականության ուժ

քննարկվող հարցեր.

1.Ինչն են անվանում մարմնի կշիռ:

2.Ինչ բնույթի ուժ է մարմնի կշիռը:

3.Ինչպես է ուղղված մարմնի կշիռը,և որտեղ է այն կիրառված

4.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կշիռը:

5.Պարզաբանել մարմնի կշռի և ծանրության ուժի տարբերությունները:

6.Քննարկել մարմնի զանգվածի և կշռի տարբերությունները

7.Բերել շփման առկայությունը հաստատող օրինակներ:

8.Ինչով է պայմանավորված շփումը

9.Թվարկել շփման տեսակները և բերել օրինակներ:

10.Օրինակներով ցույց տալ,որ միևնույն պայմաններում գլորման շփման ուժը փոքր է սահքի շփման ուժից:

11.Բերել շփման դրսևորման օգտակար օրինակներ

12.Բերել շփման դրսևորման վնասակար օրինակներ

13.Ինչպես կարելի է մեծացնել շփումը

14.Ինչպես կարելի է փոքրացնել շփումը

15.Բերեք օրինակներ,երբ մարմնի վրա միաժամանակ ազդում է մի քանի ուժ;

16.Որ ուժն է կոչվում համազոր:

17.Ինչպես է ուղղված մի ուղով միևնույն կողմն ուղղված երկու ուժերի համազորը,և ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:

18.Ինչպես է ուղղված մի ուղով հակառակ կողմեր ուղղված երկու ուժերի համազորը,և

ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:

19.ինչպես է շարժվում մարմինը նրա մի կետում կիրառված,մոուլով հավասար և հակառակ ուղղված երկու ուժերի ազդեցությամբ:

Սովորել Է..Ղազարյանի դասագրքից էջ75-ից մինչև էջ81,կատարել էջ81-ի հարցերը և առաջադրանքները

Լրացուցիչ առաջադրանք.

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ39-ից

մինչև էջ 51

Պատրաստեք նյութեր, ֆիզիկոսներ Ռոբերտ Հուկի և Իսահակ Նյուտոնի մասին:Նյութում լինի հետաքրքիր փաստեր նրանց կյանքից:Տեղադրեք<<Ֆիզիկոսներ:Հետաքրքիր է իմանալ>> անվանակարգում:Հղումը ուղարկեք ինձ:

59) 0,02×50=1, 54×50=2700կգ^3 կամ 2,7գ սմ^3

60) 0,07գ/սմ^3

61) 60լ-60.000, 42.6-42.600գ, 42.600/60.000=0,71գ/սմ^3

62) Ոսկի

63) 2.5 սմ^3

64) 1 կգ

65) 30,300, 17,740, 193

66) 1 կգ

67) 52,826 լ

68) ավելի մանր մանրագնդակներով լցված արկղինը

69) 3,699.2

70) 1984 սմ^3

71) ջուր՝ այո, սպիրտ՝ այո, կաթ ոչ

72) բենզին՝ ոչ, նավթ՝ ոչ

73) 30-ով

74) սնդիկ՝1,47-2 հատ, սպիրտ՝ 25 հատ

Տեսադասին քննարկվող հարցեր.

Տեսադասին  քննարկվող հարցեր.

 1.Ինչ է բնութագրում ուժը:

Ուժ կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որի միջոցով նկարագրում են մարմինների փոխազդեցությունը: 

2.Որ ուժն է կոչվում 1նյուտոն(1Ն):

Միավորների ՄՀ-ում ուժի միավորը մեկ նյուտոնն է (1 Ն)։ 1 Ն -ն այն ուժն է, որը 1 կգ զանգվածով մարմնի արագությունը 1վ -ում փոխում է 1մ/վ -ով։

3.Ինչպիսի մեծություն է ուժը:

վեկտորական

4.Որ ֆիզիկական  մեծություններն են վեկտորական,և որոնք՝սկալյար

Մեծությունները, որոնք ունեն թվային արժեք և ուղղություն, կոչվում են վեկտորական մեծություններ: 

Մեծությունները, որոնք ունեն միայն թվային արժեք և չունեն ուղղություն, կոչվում են սկալյար մեծություններ:

5.Ուժի ազդեցության արդյունքը ինչ մեծություններից է կախված

զանգված

6.Որ մարմիններն են փոխազդում տիեզերական փոխազդեցության ուժերով

տիեզերական

7.Ինչից է կախված տիեզերական  ձգողության ուժը

հեռավորությունից և զանգվածից

8.Ինչ բանաձևով է որոշվում ծանրության ուժը

9.Որ երևույթն է կոչվում դեֆորմացիա

Դեֆորմացիան արտաքին ուժերի ազդեցությամբ մարմնի ձևի կամ չափերի փոփոխություն։

10.Որ դեֆորմացիան է կոչվում առաձգական ,որը՝պլաստիկ:Բերել օրինակներ

պլաստիկ են կոչվում այն դեֆորմացիաները վորոնք ուղել հնարավոր չի

առանձգական հնարավոր է

օրինակ՝ պլաստիրին, ռետինե քանոն

11.Որ ուժն են անվանում ծանրության ուժ

12.Ինչպես է կախված ծանրության ուժը  մարմնի զանգվածից

Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ։

14.Որ ուժն են անվանում առաձգական ուժ,և ինչպես է այն ուղղված:

Այն ուժը, որն առաջանում է մարմնի դեֆորմացիայի ժամանակ և աշխատում է վերականգնել մարմնի սկզբնական ձևն ու չափերը, կոչվում է առաձգականության ուժ:

15.Հուկի օրենքի ձևակերպում

Այն դեֆորմացիան, որի դեպքում արտաքին ազդեցությունը վերացնելուց հետո մարմինը վերականգնում է իր ձևն ու չափերը, կոչվում է առաձգական, հակառակ դեպքում` ոչ առաձգական կամ պլաստիկ: 

16.Հուկի օրենքն արտահայտող բանաձևը

Եթե զսպանակի երկարացումը նշանակենք x, իսկ առաձգականության ուժը՝ F առ, Հուկի օրենքը կներկայացվի հետևյալ բանաձևով.
 Fառ=k∙x,
որտեղ k-ն համեմատականության գործակիցն է:

17.Ինչ կառուցվածք ունի ուժաչափը

Առաձգականության ուժ, ուժի չափումը ...

18.Որ օրենքի վրա է հիմնված ուժաչափի աշխատանքը

Ուժաչափի աշխատանքը հիմնված է Հուկի օրենքի վրա։

Ֆիզիկա

1.Ինչ է բնութագրում ուժը:Ուժ կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որի միջոցով քանակապես նկարագրում ենմարմինների փոխազդեցությունը:2.Որ ուժն է կոչվում 1նյուտոն(1Ն):1 նյութոնը այն ուժն է ,որի ազդեցությամբ 1կգ զանգվածով մարմինը 1 վայրկյանում իրարագությունը փոխում է 1մ/վ-ով:3.Ինչպիսի մեծություն է ուժը:Ուժը վեկտորական մեծություն է:4.Որ ֆիզիկական  մեծություններն են վեկտորական,և որոնք՝սկալյար:Այն մեծությունները, որոնք բնութագրվում են և ուղղությամբ և թվային արժեքովկոչվում են վեկտորական մեծություններ, օրինակ՝ուժը, ջերմաստիճանը, արագությունը: Այն մեծությունները, որոնք բնութագրվում են միայն թվային արժեքով, կոչվում են սկալյար մեծությունները, օրինակ՝մարմնի զանգվածը, խտուտթյուն, ծավալը:5.Ուժի ազդեցության արդյունքը ինչ մեծություններից է կախվածՈւժի ազդեցության արդյունքը կախված է զանգվածից:6.Որ մարմիններն են փոխազդում տիեզերական փոխազդեցության ուժերովԲոլոր մարմինների:7.Ինչից է կախված տիեզերական  ձգողության ուժըՏիեզերական ձգողության ուժը կախված է հեռավորությունիցԼ8.Ինչ բանաձևով է որոշվում ծանրության ուժըg=F/m9.Որ երևույթն է կոչվում դեֆորմացիաԱրտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևն և չափի փոփոխությունը կոչվում էդեֆորմացիա:12.Դեֆորմացիայի  օրինակների քննարկումՕրինակ՝երբ զսպանակը սեղմենք և բաց թողնեք, ապա այն կվերադառնա իր նախկինձևին:10.Որ դեֆորմացիան է կոչվում առաձգական ,որը՝պլաստիկ:Բերել օրինակներԱռանձգական դեփորմացիա է կոչվում, երբ մարմինը վերականգնում է իր նախկինձևն, իսկ պլաստիկ, երբ չի վերականգում: Օրինակ՝,երբ գնդակը սեղմենք պատին և բացթողնենք, նա կգա իր սկզբնական վիճակի, իսկ օրինակ՝երբ պլաստիրինը սեղմենք ևթողնենք նա չի գա իր սկզբնական վիճական:11.Որ ուժն են անվանում ծանրության ուժԱյն ուժն,երբ միավոր ժամանակում, Երկրի մակերևույթին մոտ գտնվող նյութականմասնիկի վրա ազդող Երկրի ձգողության ուժն: 12.Ինչպես է կախված ծանրության ուժը  մարմնի զանգվածիցԻնչքան ծանրության ուժն մեծ է, ապա այդքան էլ մարմնի զանգվածն է փոքր:14.Որ ուժն են անվանում առաձգական ուժ,և ինչպես է այն ուղղված:Երբ մարմնի ձգման շնորհիվ մարմնում առաջանում է ուժ, որը մոդուլով հավասար էայն ուժին, որով ազդում  են այդ ուժին վրա կամ հակառակ:15.Հուկի օրենքի ձևակերպումԱռանձգական դեֆորմացիայի ժամանակ մարմնում առաջացած առանձգականությանուժն ուղիղ համեմատական է դեֆորմացիայի չափին:16.Հուկի օրենքն արտահայտող բանաձևըFառ=kx17.Ինչ կառուցվածք ունի ուժաչափըՀիմնական մասն զսպանակն է, որի ստորին ծայրը վերջանում է կեռիկով:Զսպանակինամրացված է ցուցիչ:18.Որ օրենքի վրա է հիմնված ուժաչափի աշխատանքըԱյն հիմնված է Հուկի օրենքի վրա:

Ֆիզիկա

(Նյութերի մաքրության որոշումը)  ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԻՇԵՆՔ

V=1-0,001 մ^3

  1. Որոշում ենք հեղուկի զանգվածը տարայի հետ միասին։ M2 արտահայտում ենք կգ-ով։
  2. Որոշում ենք միայն դատարկ տարայի զանգվածը M1 արտահայտում ենք կգ-ով։
  3. Որոշում ենք հեղուկի զանգվածը։ M-ով=m2-m1
  4. Որոշել տվյալ հեղուկի զանգվածը այս բանաձևով՝ R=m:v այնուհետև ստացված թիվը համեմատել  հեղուկների խտության աղյուսակում տվյալ  հեղուկի խտության զանգվածի հետ, եթե թիվը համընկնում է այդ թվի հետ կամ մոտ այդ թվին նշանակում է, որ տվյալ հեղուկը (մաքուր է)։

Լաբորատոր աշխատանք.պինդ մարմնի խտության որոշումը

Դաս.18,19

Թեման.Լաբորատոր աշխատանք.պինդ մարմնի խտության որոշումը

Նպատակը.կարողանալ որոշել հեղուկների և պինդ մարմինների խտությունը

Լրացուցիչ աշխատաանք.կարդալ և ծանոթանալ Է.Ղազարյանի դասագրքից՝էջ 53-ի«Լաբորատոր աշխատանք 2»-ը

ԼուծելԳ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ 31-ից մինչև 37-ը

9. Մարմնի ծավալի որոշումը

Տարբերակ I

1.

2.

2) 100 սմ(3)

3.

4) 800 սմ(3)

4.

4) 800 սմ(3)

Տարբերակ II

1.

1) 10 սմ(3)

2.

2) 490 սմ(3)

3.

4) 800 սմ(3)

4.

4) 800 սմ(3)

Տարբերակ III

1.

2) 10 սմ(3)

2.

2) 54 սմ(3)

3.

1) 81 սմ(3)

4.

Տարբերակ IV

1.

1) 10 սմ(3)

2.

2) 60 սմ(3)

3.

1) 90 սմ(3)

4.

2) 35 սմ(3)

10. Մարմնի խտությունը

Տարբերակ I

1.

1) 1մ (3) ծավալով բետոնը 2200 կգ է

2.

16.000/20= 800 կգ/մ(3)

2) 800 կգ/մ(3)

3.

4) 1,25կգ/մ(3)

4.

1) 2,7 գ/սմ(3)

5.

2) 0,9 գ/սմ(3)

Տարբերակ II

1.

3) p, m, v

2.

1) 1 մ(3) ծավալով սառույցի զանգվածը 900 կգ է:

3.

1) 800 կգ/մ(3)

4.

3) 0,71 գ/սմ(3)

5.

3) 4 գ/սմ(3)

Տարբերակ III

1.

1) p=m/v

2.

1) 1 կգ զանգվածով կերոսինը զբաղեցնում է 800 մ(3) ծավալ:

3.

4) 800 կգ/մ(3)

4.

2) 10,5 գ/սմ(3)

5.

4) 2,5 գ/սմ(3)

Տարբերակ IV

1.

3) միավոր ծավալի զանգվածը

2.

1) 1 մ(3) ծավալով օդի զանգվածը 1 ,290 կգ

3.

4) 80 կգ/մ(3)

4.

2) 11,3 գ/սմ(3)

5.

4) 900 գ/սմ(3)

11. Պինդ մարմնի խտության որոշումը

Տարբերակ I

1.

2) 10 սմ(3)

2.

5) 80 սմ(3)

3.

1) 10 սմ(3)

4.

2) 7,0 գ/սմ(3)

Տարբերակ II

1.

3) 20 սմ(3)

2.

3) 140 սմ(3)

3.

4) 20 սմ(3)

4.

1) 8,5 գ/սմ(3)

Տարբերակ III

1.

1) 25 սմ(3)

2.

2) 125 սմ(3)

3.

3) 50 սմ(3)

Տարբերակ IV

1.

3) 25 սմ(3)

2.

3) 150 սմ(3)

3.

3) 50 սմ(3)

4.

3) 8,9 գ/սմ(3)

12. Մարմնի զանգվածի և ծավալի որոշումը խտության միջոցով

Տարբերակ I

1.

2) ճենապակե

2.

2) 1800 տ

3.

4) 5000 մ(3)

Անհասկանալի հարցերի պարզաբանում

1.Ինչ է ծավալը:

Ծավալը  մարմնի կամ նյութի զբաղեցրած տարածության քանակական բնութագիրը, երկրաչափական մարմինները բնորոշող հիմնական հասկացություններից։

2.Ինչ միավորներով է չափվում ծավալը(հիմնական և օգտագործվող):

1մ³
1դմ³
1սմ³

1մմ³

3.Ինչ էր 1լ-ը,1մլ-ը(արտահայտել դմ3-ով,մ3 -ով, սմ3-ով):

1լ=1դմ խորանարդ=1000սմ խորանարդ

4.Ինչ է տարողականությունը:

Մարմնի ՝ որևէ ծավալ ներգրավելու եւ տեղափոխելու հատությունն է:

5.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք:

Երկու հարևան գծիկների միջև հեռավորությունը կոչվումէ սանդղակի բաժանման արժեք:

6.Ինչից է կախված չափման սխալը:

Չափման սխալը կախված է բաժանման արժեքից և ընդունված է անվանել, որ այն հավասար է բաժանման արժեքի կեսին:

7..Ինչպես պետք է որոշել  կանոնավոր և անկանոն ձև ունեցող մարմինների ծավալները:

Մարմնի ծավալը հավասար է նրա զանգվածի եւ խտության հարաբերությանը: Մարմնի ծավալը հավասար է մարմնի զանգված բաժանած խտություն:

Դաս-7 Թեման ՝գիտելիքների ստուգում

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը:

Ֆիզիկա նշանակում է բնություն, որը առաջացել է Հունարեն ֆյուզիս բառից:

2.Որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը:

Մեզ շրջապատող երևույթների ուսումնասիրումը:

3.Ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան:

Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեզ շրջապատող աշխարհը:

4.Քննարկել  ինչ է բնությունը:

Բնությունն այն ամենի ամբողջությունն է ինչը շրջապատում է մարդուն:

5.Ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով:

Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոծություններն անվանում են բնության երևույթներ:

6.Բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ:

Անձրև, քամի, ջրհեղեղ, ցունամի, տոռնադո և այլն:

7.Թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները:

Ձայնային, լուսային, մագնիսական, մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրական:

8.Ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ:

Մեզ շրջապատող յուրաքանչյուր առարկա ընդունված է անվանել ֆիզիկական մարմին կամ պարզապես մարմին:

9.Ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:

Այն ինչից բաղկացած են ֆիզիկական մարմինները կոչվում են նյութ:

10.Ինչ է մատերիան:

Այն ամենը, ինչ գոյություն ունի տիեզերքում ՝երկնային մարմիններ, բույսեր, կենդանիներ և այլն,գիտության մեջ անվանում են մատերիա:

11.Ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին:

Ուսումնասիրելով նրանք:

12.Ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից:

Փորձի ժամանակ տվյալ անձը մասնակցում է տվյալ գործուղությանը, իսկ դիտման ժամանկ ոչ:

13.Ինչ է վարկածը:

Վարկածը չհաստատված տեսակեր է:

14.Ինչ է օրենքը:

Օրենքը մասնավոր փաստերից ածանցված տեսական սկզբունք, որը կիրառելի է որոշակի խմբի կամ դասի երևույթների համար:

15.Ինչ է  ֆիզիկական տես ությունը:

Ֆիզիկական երևույթների որոշակի խմբի մասին գիտելիքների ամբողջությունն անվանում են ֆիզիկական տեսություն:

16.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ:

Աշխատանքի ուժը, զանգվածը, Քառակուսիմետրը և այլն: Առանց չափումների դժվար թե գիտություն առաջ գնար:

17..Ինչ է նշանակում չափելոորևէ ֆիզիկական մեծություն:

Չափել ֆիզիկական մեծությունը նշանակում է այն համեմատել նույնատիպ մեծության հետ, որը ընդունված է որպես միավոր:

19.Երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք:

Աշխարհում հաստատել են Միավորների միջազգային համակարգը: Օրինակ, երկարության չափման միավորն է 1մ, ժամանակինը՝  1 վրկ, զանգվածը ՝ 1 կգ:

20.Ինչ չափիչ   սարքեր եք ճանաչում: Թվարկեք:

Չափփիչ սարքեն են քանոնը, չափերիզը, գլանը, ջերմաչափը, վայրկնաչափը:

21.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում:

Այդ սարքերը չափում են երկարությունը, զանգվածը, ժամանակը:

22.Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակ:

Բաժանումների գծիկները եւ որոշ գծիկների մոտ գրված թվերը միասին կոչվում են սանդղակ:

23.Որն է չափիչ սարքի չափման սահմանը:

Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը կոչվում է սարքի չափման սահման:

24.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք:

Երկու հարեւան գծիկների միջեւ եղած հեռավորությունը կոչվում է սանդղակի բաժանման արժեք:

25.Ինչից է կախված չափման սխալը:

Չափման սխալը կախված է սանդղակի բաժանման արժեքից եւ հավասար է բաժանման արժեքի կեսին:

Խնդիրներ

1. Որն է բնական գիտություն:

1)Հասարակագիտությունը 2)Ֆիզիկան

3) Պատմությունը 3)Հոգեբանությունը

Պատ.՝ Ֆիզիկան:

2. Որն է ֆիզիկական մարմին:

1) Ինքնաթիռը 2) Ճենապակին

3) Ջուրը 4) Լուսաբացը

Պատ.՝ Ինքնաթիռը:

3. Որն է նյութ:

1) Քամին 2) Նավթը

3) Լուսինը 4) Կշեռքը

Պատ.՝ Նավթը:

4. Որն է ֆիզիկական երևույթ:

1) Վայրկյանը 2) Ատոմը

3) Թռիչքը 4) Սնդիկը

Պատ.՝ Թռիչքը:

5. Որն է մեխանիկական երևույթ:

1) Ջրի եռալը 2) Ձյան հալվելը

3) Ճոճանակի տատանվելը 4) Սնդիկը

Պատ.՝ Ճոճանակի տատանվելը:

6. Որն է ջերմային երևույթ:

1) Կապարի հալվելը 2) Որոտը

3) Գնդի գլորվելը 4) Աղավնու թռիչքը

Պատ.՝ Կապարի հալվելը:

7. Որն է ձայնային երևույթ:

1) Լամպի թելիկի շիկացումը 2) Մարմնի անկումը

3) Տերևների սոսափյունը 4) Մոլորակի շարժումը

Պատ.՝ Տերևների սոսափյուն:

8. Որն է էլէկտրական երևույթ:

1) Արձագանքը 2) Էլեկտրասալիկի տաքանալը

3) Նետի թռիչքը 4) Մարմնի լողալը

Պատ.՝ Էլեկտրասալինի տաքանալը:

9. Որն է լուսային երևույթ:

1) Ամպերի շարժվելը 2) Որոտը

3) Աստղերի առկայծումը 4) Արտույտի երգելը

Պատ.՝ Աստղերի առկայծումը:

10. Ինչ չափիչ սարք են օգտագործում հեղուկի ծավալը որոշելու համար:

1) Կշեռք 2) Ջերմաչափ

3) Չափերիզ 4) Չափագլան

Պատ.՝ Չափագլան:

11. Ինչ երկարություն ունի նկարում պատկերված չորսուն:

Պատ.՝3սմ,8մմ:

12. Որքան է պատկերում պատկերված քանոնի արժեքը:

Պատ.՝ 1մմ:

13. Մետաղալարի 30 գալարանոց փաթույտի երկարությունը 30մմ է (տես նկարը): Որքան է մետաղալարի տրամագիծը:

Պատ.՝ 1մմ:

14. Որքան է չափագլանում պարունակվող հեղուկի ծավալը:

Պատ.՝ 36սմ³:

15. Որքան է նկարում պատկերված չափագլանի չափման սահմանը:

Պատ.՝ 50սմ³:

16. Որքան է չափագլանի սանդղակի բաժանման արժեքը:

Պատ.՝ 5սմ³:

17. Ինչպես կարելի է վորոշել կոտորակի մեկ հատիկի ծավալը, եթե տրված են չափանոթ, կոտորակներ և ջուր:

Պատ.՝ Պետք է վերցնել չափանոթ, մեջը ջուր լցնել, գրանցել հեղուկի ծավալը: Վերցնել 5 կամ 10 հատ կոտորակ ( կախված չափերից), ընկղմել չափանոթի մեջ և գրանցել նոր ծավալը: Վերջնական և սկզբնական ծավալների տարբերությունը բաժանել կոտորակների քանակի վրա:

18. Նշված ծավալները դասավորել նվազման կարգով՝ 30մլ, 450սմ³, 2,5լ, 0,3դմ³:

Պատ.՝   2,5լ, 450սմ³, 30մլ, 0,3դմ³։

19. Ջրով լիքը լցված ջրաթափ անոթի մեջ խորասուզել են երկրաչափական անկանոն ձև ուեցող մարմին: Գտեք ջրաթափ անոթի ծորակի տակ դրված չափանոթի սանդղակի բաժանման արժեքն ու մարմնի ծավալը:

Պատ.՝ 450սմ³, 10սմ³:

20. Որքան է նկարում պատկերված ջերմաչափի ցուցմունքը և բաժանման արժեքը:

Պատ.՝ 24ºC, 1ºC:

21. Ինչ արժեք է ցույց տալիս նկարում պատկերված վայրկենաչափը: Որքան է սանդղակի բաժանման արժեքը:

Պատ.՝ 48վ, 1վ :

22. Ինչ արժեք է ցույց տալիս նկարում պատկերված արագաչափը, և որքան է սանդղակի բաժանման արժեքը:

Պատ.՝ 45կմ/ժ, 5կմ/ժ։

23. Որքան են բժշկական ջերմաչափի նվազագուն և առավելագույն սահմանները և սանդղակի բաժանման արժեքը:

Պատ.՝  34ºC, 42ºC, 0,05ºC։

24. Հաշվեք նկարում պատկերված մարմնի ծավալը՝ մ³-ով

Պատ.՝  36մ³:

25. Սենյակի երկարությունը 5մ է, լայնությունը՝ 4մ, բարձրությունը՝ 3մ: Որոշեք սենյակի ծավալը:

Պատ.՝60մ³:

26. Ժանամակի չափման ինչ միավորներ գիտեք:

Պատ.՝ Միլիվայրկյան, վայրկյան, րոպե, ժամ, օր, շաբաթ, ամիս, տարի, դար, հազարամյակ:

27. Գիշերն օդի ջերմաստիճանն եղել է -6 ºC, իսկ ցերեկը՝ +4 ºC: Քանի աստիճանով է փոխվել օդի ջերմաստիճանը:

Պատ.՝ 10 ºC: