Հանրահաշիվ

1) Լուծեք հավասարումների համակարգը.

ա)
( 7 : -4 )
բ)
( -8 : 8 )

ե)
( 20 : -5 )

2) Հավասարումների համակարգը լուծել տեղադրման և գումարման եղանակներով.

Հոկտեմբերի 15-30-նախագծային շաբաթ

Պարզ թվեր և քառակուսիներ

Մեկից մեծ ցանկացած բնական թիվ, որը բաժանվում է միայն մեկի և ինքն իրեն, անվանում են պարզ թիվ: Ահա բնական շարքի առաջին տաս պարզ թվերը՝

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29…

Սկսած հնագույն ժամանակներից՝ մաթեմատիկոսները ձգտում էին հասկանալ, թե բնական թվերի շարքում պարզ թվերն ինչպես են դասավորված և աշխատում էին ստանալ դրանք գտնելու ընդհանուր բանաձև:

Օրինակ՝ եթե p=n∙n –n +41

n-ի փոխարեն տեղադրենք 1, 2, 3, 4, …40 բնական թվերը, ապա արդյունքում կստանանք պարզ թվեր՝

1∙1-1+41=41

2∙2-2+ 41=43

3∙3 -3+41=47

4∙4-4+41= 53
…………………..
………………….

40∙40-40+41=1241

Թիվը կհամարենք քառակուսի, եթե այն որևէ բնական թվի քառակուսի է:

Օրինակ՝ 25, 36, 49 –ը քառակուսի թվեր են:

25=52

36=62

49=72

Գործողություններ թվանշանների հետ՝ կհասկանանք գործողություն այդ թվանշաններով արտահայտված թվերի հետ:

Փորձեք լրացնել  հետևյալ խաչբառը՝

                         Հորիզոնական

a)ամենափոքր պարզ երկնիշ թվի քառակուսին

c)քառակուսի, որի վերջին թվանշանը հավասար է հիմքի թվանշանների գումարին

d)քառակուսի, որի թվանշանների գումարը հավասար է հիմքի թվանշանների գումարին

f)եռանիշ ամենամեծ թիվը, որը լրիվ քառակուսի է

h)պարզ թիվ, ոի առաջին երկու թվանշանների տեղերը փոխելով առաջացած թիվը նույնպես պարզ է

j) պարզ թիվ, որը ստացվում է հորիզոնական d թվի թվանշանների տեղերը փոխելով

l) ուղղաձիգ գրված q թվի քառակուսին

m) պարզ թիվ, որի երկրորդ թվանշանը 8 է

o)պարզ թիվ, որը առաջին և վերջին թվանշանները նույնն են, և 70-ով մեծ է k ուղղաձիգում գրված թվից

q)պարզ թիվ, որի առաջին թվանշանը հավասար է մյուսների գումարին

s) քառակուսի, որ վերջին երկու թվանշանները նույնն են

t)պարզ թիվ, որը 100-ով մեծ է i ուղղաձիգում գրված թվից

u)պարզ թիվ, որի առաջին երկու թվանշանների գումարը հավասար է երրորդին:

                                 Ուղղաձիգ

a)քառակուսի, որը գրվում է նույն թվանշաններով, ինչ f հորիզոնականի թիվը

b)պարզ թիվ, որի առաջին և վերջին թվանշանները նույնն են

c)քառակուսի, որի առաջին թվանշանը հավասար է հիմքի թվանշանների գումարին

e)քառակուսի, որը գրվում է նույն թվանշաններով, ինչ a ուղղաձիգում գրված թիվը

g) t հորիզոնականում գրված թվի քառակուսին

h) քառակուսի, որի առաջին երկու թվանշանները նույնն են

i)պարզ թիվ, որը սկսվում և վերջանում է 1-ով

J) պարզ թիվ, որը ստացվում է b ուղղաձիգում գրված թվի երկրորդ և երրորդ թվանշանների տեղերը փոխելով

k) պարզ թիվ, որի երկրորդ թվանշանը 1 է

n) քառակուսի, որի առաջին թվանշանը երկու անգամ մեծ է երկրորդից

p)պարզ թիվ, որի առաջին երկու թվանշանները նույնն են

q)պարզ թիվ, որը 10-ով փոքր է t հորիզոնականում գրված թվից

r) պարզ թիվ, որը 8-ով մեծ է a հորիզոնականում գրված թվից:

Հանրահաշիվ

Առաջադրանք 1.

Լուծիր հավասարումը.

2x+4x+6x-60= 60
2x+4x+6x=60+60
12x=120
x=12

2(x+5)=20
5x=20-2
x=18/5

12x+4x-15x=99-9
x=90

100+x+45x-24x=21x+6500
x+45x-24x-21x=6500-100
x=6400

Առաջադրանք 2.

Աշխատանք դասագրքից՝ 8, 9, 10

առաջադրանք 8
2x−y+4=0
1; −2
0; 4
-2; 1
3; 4
5; 0
−2; 0

1)2*1-2+4=0
2-2=0 լուծումն չէ

2)2*0-4+4=0
2-4+4=ճ լուծումն է

3)2*(-2)−1+4=0
-4-1+4=0 լուծումն չէ

4)2*3−4+4=0
6-4=0 լուծումն չէ

5)2*5−0+4=0
10+4=0 լուծումն չէ

6)2*(-2)−0+4=0
-4+4=0 լուծումն է


առաջադրանք 9

(1; 3)

1)2x−3y+5=0
2*1-3*3+5=0
2-6+5=0 լուծում չէ

2)−x+y−2=0
-1+3-2=0 լուծում է

3)x−y−6=0
1-3-6=0 լուծում չէ

4)7x−3,2y+4=0
7*1-3,2*3+4=0 լուծում չէ

5)1+2*3−7=0
1+6-7=0 լուծում է

6)0·x−7y+21=0
1-7*3+21=լուծում է

Առաջադրանք 10.

1)x+y−5=0
(2;3)
(-5;10)
(1;4)

2)y−5=0
(5)

3)2x−y+2=0
(2;2)
(4;10)
(0;2)

4)x+3=0
(-3)

Հանրահաշիվ․ Պարապունք 3

Հարցերի քննարկում:
Թեմա՝ Երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարումներ

Առաջադրանքներ դասագրքից.
համարներ 1, 3, 4, 5, 6, 7:

x + y = 20
x = 17
y = 3
(17,3)
լուծում է

2 անհայտով I աստիճանի հավասարման ընդհանուր տեսքն է՝
ax + by + c = 0
c — ն ազատ անդամ է

4x + 3y + 19 = 0
a = 4
b = 3
c = 19

վարժ․ 1

 1. 7x + 8y + 20 = 0
  a = 7
  b = 8
  c = 20
 2. 13x + 34y + 93 = 0
  a = 13
  b = 34
  c = 93
 3. 19x + 56y + 32
  a = 19
  b = 56
  c = 32
 4. 98x + 76y + 2
  a = 98
  b = 76
  c = 2
 5. 63x + 80y + 9
  a = 63
  b = 80
  c = 9

Հանրահաշիվ 8

 1. Լուծիր գծային հավասարումները

ա)x+4=9
x=9-4
x=5

բ)x+5=5
x=5-5
x=0

գ)x-8=8
x=8+8
x=16

դ)x+2=(-4)
x=(-4)-2
x=(-6)

ե)7x=10
x=10/7

զ)5x=1
x=5/1

է)1/3x=2
x=1/3:2/1=1/3*1/2
x=1/6

ը)3x=1/7
x=3/1:1/7=3/1*7/1
x=21/1

թ)12x=0
x=0

ժ)(-3)x=0
x=0

ի)(-x)=0
-x=0

լ) -1/2x=0
x=0


2. Լուծիր գծային հավասարումները

ա)3x-5=0
3x=0+5
x=5/3

բ)7x-4=0
7x=0+4
x=4/7

գ)7-x=0
-x=0-7
x=7

դ)5-x=0
-x=0-5 c
x=5

ե)18-10x=0
18=0+10x
18=10x
x=1,8

զ)15-7x=0
15=0+7x
15=7x
x=15/7

է)x-2x+3=7
x-2x=7-3
-x=-4

ը)2x-4x-1=0
2x-4x=0+1
-2x=1
x=(-1/2)

թ)3x-5=x
3x-x=5
2x=5
x=5/2

ժ)4x-2=x
4x-x=2
3x=2
x=2/3

ի)x-3=2x+1
x-2x=3+1
-x=4
x=(-4)

լ)3x+2=5x-7
3x-5x=(-7)-2
-2x=(-9)
x=9/2


3. Լուծիր գծային հավասարումները

հավերը-x
ճտերը-4x
x+4x=20
5x=20
x=20/5
x=4
20-4=16ճուտ

x+3x=16
4x=16
x=16/4
x=4
16-4=12բադիկ

4) 2x+11=49
2x=49-11
2x=38
x=38/2
x=19

5)3x-15=66
3x=66+15
3x=81
x=81:3
x=27

6)x+y=46
x-y=12
x=46-y
46-y-y=12
46-2y=12
46-12=2y
34=2y
y=34:2
y=17
x=46-17
x=29

7)x+y=84
x:y=3:4
x=84-y
(84-y):y=3:4
84-y/y=3/4
(84-y)*4=3*y
336-4y=3y
336=7y
y=336/7
y=48
x=84-48=36
x=36

8)x:y=4
x+y=115
x=4y
4y+y=115
5y=115
y=115/5=23!
x=4*23
x=92

Լեոնարդո դա Վինչի Ֆիբոնաչի

Բազմաթիվ պատմաբաններ և գիտնականներ Լեոնարդոյին համարում են «Բազմակողմանի հանճար» կամ «Վերածննդի ժամանակաշրջանի մարդ», «անսպառ հետաքրքրասիրության» և «եռանդուն ստեղծագործական երևակայության» տեր անհատ, և նա համարվում է երբևէ ապրած ամենատաղանդավոր անհատներից մեկը: Ըստ արվեստի պատմաբան Հելեն Գարդների՝ նրա հետաքրքրությունների մասշտաբը և խորությունը պատմության մեջ աննախադեպ էր, և «նրա խելքն ու անհատականությունը մեզ գերբնական են թվում, իսկ հենց ինքը՝ խորհրդային ու չշփվող»։ Մարկո Ռոշին նշում է, որ թեև նրա կյանքի և անհատականության մասին կան բազմաթիվ ենթադրություններ, նրա աշխարհայացքը տրամաբանական է, քան խորհրդավոր, նրա օգտագործած էմպիրիկ (փորձային) մեթոդները իր ժամանակի համար ավանդական չէին։

Լեոնարդոն ծնվել է նոտար Պիերո դա Վինչիի և մի գյուղացի կնոջ՝ Կատերինայի, արտամուսնական կապից, Ֆլորենցիայի Վինչի տարածաշրջանում: Նա կրթություն է ստացել նշանավոր ֆլորենտացի նկարիչ Անդրեա դել Վերոկիոյի ստուդիայում: Իր ստեղծագործական կյանքի մեծ մասն անց է կացրել Միլանում՝ Լյուդովիկո իլ Մորոյի մոտ աշխատելով: Հետագայում նա աշխատել է Հռոմում, Բոլոնյայում և Վենետիկում, իսկ իր կյանքի վերջին տարիներն անցկացրել է Ֆրանսիայում՝ Ֆրանսիայի Ֆրանցիսկոս Առաջինի կողմից իրեն նվիրած տանը:

Լեոնարդոն ինչպես նախկինում, այնպես էլ ներկայում, հիմնականում հայտնի է որպես նկարիչ: Նրա ամենահայտնի կտավը Մոնա Լիզան է, իսկ Խորհրդավոր ընթրիքը՝ բոլոր ժամանակների ամենաշատ կրկնօրինակված կրոնական նկարը: Լեոնարդոյի Վիտրուվյան մարդու նկարը նաև համարվում է մշակութային խորհրդանիշ՝ պատկերվելով տարբեր իրերի, ինչպես օրինակ եվրոյի մետաղադրամի, տետրերի և շապիկների վրա:

Լեոնարդոյի նկարներից Սալվատոր Մունդին 2017 թ. նոյեմբերի 15-ին, Նյու Յորքի Քրիստիս աճուրդում վաճառվել է ռեկորդային 450,3 միլիոն դոլարով, որը արվեստի ստեղծագործության համար վճարված ամենաբարձր արժեքն է: Ենթադրվում է, որ նրա նկարներից միայն 15-ն են պահպանվել: Կան 15 նշանավոր արվեստի գործեր, որոնք արվեստի շատ պատմաբանների կողմից ամբողջովին կամ մասամբ վերագրվում են Լեոնարդոյին: Այս թիվն ներառում է որմնանկար, մի մեծ նկար թղթի վրա և երկու աշխատանք, որոնք պատրաստման նախնական փուլում են: Կան մի շարք այլ աշխատանքներ, որ նույնպես վերագրվում են Լեոնարդոյին, այնուամենայնիվ, այդ մի քանի գործերը իր նոթատետրերի հետ միասին, որոնք պարունակում են գծագրեր, գիտական սխեմաներ և նկարչության էության մասին իր մտքերը, հետագա սերունդների նկարիչների համար մեծ ավանդ են հանդիսանում, որի հետ կարող է համեմատվել միայն իր ժամանակակից Միքելանջելոն:

Լեոնարդոն հիացմունքի է արժանի իր տեխնոլոգիական գյուտարարության համար: Նա նախագծել է թռչող մեքենաներ, մարտական մեքենայի մի տեսակ, արևային էներգիա ստանալու հարմարանք, գումարում կատարող սարք, և նավերի կառուցման կրկնակի կորպուս: Լեոնարդոյի գծագրերից շատ քչերն են կառուցվել կամ նույնիսկ իրատեսական եղել իր կյանքի ընթացքում, քանի որ ժամանակակից գիտական մոտեցումները մետալուրգիային և ճարտարագիտությանը սկիզբ են առել Վերածննդի դարաշրջանում միայն: Ինչևէ, նրա ավելի փոքր մասշտաբի գյուտերը, օրինակ, ավտոմատացված փամփուշտներն ու մետաղալարերի առաձգականության ուժը չափող սարքը անմիջապես մտան արդյունաբերության ոլորտ: Լեոնարդոյի ամենակիրառելի գյուտերից որոշներն այսօր ցուցադրվում են որպես աշխատող ցուցանմուշներ Վինչիի թանգարանում: Նա էական բացահայտումներ է կատարել անատոմիայի, քաղաքացիական ճարտարագիտության, երկրաբանության, օպտիկայի և հիդրոդինամիկայի ոլորտներում, բայց նա չի հրապարակել իր գյուտերը, ուստի դրանք անմիջական ազդեցություն չեն ունեցել հետագա գիտության վրա:

Ֆիբոնաչի

Լեոնարդո Պիզանո մոտ. 1170 կամ մոտ. 1175ՊիզաՏոսկանաԻտալիա — ոչ վաղ քան 1240ՊիզաՏոսկանաԻտալիա), միջնադարյան Եվրոպայի առաջին խոշոր մաթեմատիկոս։ Ավելի շատ հայտնի է Ֆիբոնաչի (Fibonacci) անունով։ Այս անվան ծագման պատմության շուրջ կան տարբեր վարկածներ։ Ըստ առաջինի, նրա հայրը՝ Գիլերմոն հայտնի էր Բոնաչի («անձնվեր») անունով, իսկ ինքը՝ Լեոնարդոն կոչվեց filius Bonacci (բառացիորեն թարգմանած «անձնվերի որդի»)։ Իսկ ըստ մյուս վարկածի Fibonacci-ն ծագում է Figlio Buono Nato Ci արտահայտությունից, որը թարգմանաբար նշանակում է «ծնողին արժանի զավակ»։

Ֆիբոնաչիի արձանը Պիզայում

Ֆիբոնաչիի հայրը առևտրական հարցերով հաճախ էր լինում Ալժիրում, և Լեոնարդոն այնտեղ մաթեմատիկա էր ուսումնասիրում արաբ ուսուցիչների մոտ։ Ավելի ուշ նա եղավ Եգիպտոսում, Սիրիայում, Սիցիլիայում։ Լեոնարդոն ուսումնասիրում էր իսլամական երկրների մաթեմատիկոսների աշխատանքները։ Նա նաև ծանոթացել էր անտիկ դարաշրջանի և հնդիկ մաթեմատիկոսների ձեռքբերումներին։ Ձեռք բերված գիտելիքների հիման վրա Ֆիբոնաչին գրեց մի շարք գիտական աշխատություններ, որոնք շատ մեծ ձեռքբերումներ էին համարվում միջնադարյան Եվրոպայի գիտության մեջ։ XIX դարում Պիզայում գիտնականի պատվին տեղադրվեց արձան։

Ֆիբոնաչիի թվեր

Գիտնականի պատվին անվանվել է թվային շարք, որում ամեն հաջորդ թիվ հավասար է նախորդ երկուսի գումարին։ Այս թվային հաջորդականությունը կրում է Ֆիբոնաչիի թվեր անվանումը։

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, 832040, …

Այս շարքը հայտնի էր դեռ հին Հնդկաստանում, Ֆիբոնաչիից շատ առաջ։ Այս անվանումը շարքը ստացել է ի շնորհիվ Ֆիբոնաչիի կատարած ուսումնասիրությունների այդ թվերի շուրջ «Հաշվիչի գիրք» աշխատությունում։

 

Հեռավար դասընթաց-7-րդ դասարան Պարապմունք 6. Մայիսի 11-15

Հեռավար դասընթաց-7-րդ դասարան

Պարապմունք 6. Մայիսի 11-15

Տեսակապի ժամանակ.·

 • հարցերի քննարկում
 • խնդիրների լուծում գծային հավասարումների օգնությամբ:

Առաջադրանքներ:

1. Եղբայրը գտավ 3 անգամ շատ սպիտակ սունկ, քան քույրը: Միասին նրանք գտել են 24 սպիտակ սունկ: Քանի՞ սպիտակ սունկ է գտել եղբայրը, քանիսը՝ քույրը:

x+3x=24

24/4=6

x=6

3x=18

2.Երկու դարակում ընդամենը 63 գիրք կա, ընդ որում՝ առաջին դարակում 2անգամ քիչ գիրք կա, քան մյուսում: Քանի՞ գիրք կա ամեն դարակում:

x+2x=63

63/3=21 II դարակ

21/2=10.5

3. Գիրքն ունի 60 էջ: Կարդացել են 2 անգամ ավելի շատ էջ, քան մնացել էր կարդալու: Քանի՞ էջ էր մնում կարդալու:

20 էջ

4.Հավաքակայանում 72 մեքենա կա: Մարդատար մեքենաները 7 անգամ շատ են բեռնատարներից: Քանի՞ բեռնատար մեքենա կա հավաքակայանում:

x+7x=72

x=9

7x=63

5.Դպրոց բերեցին ընդհանուր քանակով 690 սեղան ու աթոռ: Աթոռները 230-ով սեղաններից շատ էին: Քանի՞ սեղան և քանի՞ աթոռ բերեցին դպրոց:

690-230=460

460/2=230 սեղան

աթոռ՝ 460

6.Դահուկավազքի մրցումներին մասնակցում էին 53 մարզիկ: Աղջիկները 17-ով քիչ էին տղաներից: Քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա էին մասնակցում մրցումներին:

18 աղջիկ

35 տղա

Հանրահաշիվ

 1. Ճի՞շտ է, որ  -3 այս հավասարումների արմատն է:

ա) x+3=0 այո

բ) x-3=0 ոչ 

գ) x+0=-3 ոչ

դ) -x-3=0 այո

2․ Լուծիր առաջին աստիճանի հավասարումները:

ա)x-16=0

x=0+16
x=16

բ)4x+4=0

4x=-4

x=-4:4

x=-1

գ)-55x=0

0

դ)1/2x-½=0

ե)100x-200=0

զ)901x-9010=0

 3․ Լուծիր գծային հավասարումները՝

ա)25x+25x=50

բ)x+x+45x+3x=150+50

50x=200

x=200:50

x=4

գ)10x+89-x=8x+97

դ)2(x+5)+3(x-4)=4x

4.Գտիր հավասարման արմատը:

ա) 7x + 2 − 3x + 10 = 0;

բ) 5x − 8 − (3x − 8) = 0;
5x-8-3x+8=0
5x-3x=0
2x=0
x=0

գ) 3x − 1 − (2x + 5 − x) = 0;

դ) 1,52 +2,8x − (1,52 − 5,2x) = 0

Հանրահաշիվ

Թեմա՝ Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ:

Տեսական մասը:

Մեկ x անհայտով գծային հավասարում անվանում են այն հավասարումները, որոնց ձախ և աջ մասերը x փոփոխականի նկատմամբ առաջին աստիճանի բազմանդամներ են կամ թվեր։

 Ձախ և աջ մասերում գտնվող բազմանդամների անդամներն անվանում են հավասարման անդամներ։

Բերենք օրինակներ՝

2x+4=15

3x-4=18

9x-2=21

x+2=3x-4

Հավասարման մեջ թույլատրվում է կատարել.

1.Եթե հավասարման երկու մասը բազմապատկենք զրոյից տարբեր միևնույն թվով (կամ բաժանենք զրոյից տարբեր միևնույն թվի վրա), ապա կստանանք հավասարում, որը համարժեք է սկզբնական հավասարմանը:

2.Եթե հավասարման որևէ անդամ հակադիր նշանով տեղափոխենք հավասարման մի մասից մյուս մասը, ապա կստանանք սկզբնականին համարժեք հավասարում։

3.Եթե հավասարման ձախ կամ աջ մասում կատարենք նման անդամների միացում, ապա կստանանք նրան համարժեք հավասարում։

Օգտվելով վերը նշված երեք կետերից փորձենք լուծել գծային հավասարումը:

Օրինակ՝

1)2x-4=6

Լուծելու համար հարմար եղանակ է, երբ փոփոխականներն հավաքում ենք հավասարման ձախ մասում, իսկ հայտնի թվերը՝  աջ մասում:

2x=6+4  /4-ը բերեցի հավասարման աջ մաս, փոխելով նշանը/

2x=10

Հավասարման երկու կողմը բաժանեմ 2-ի, կստանանք

x=5

Պատասխան՝ 5:

2) x+x+2x-3=x+6

Կատարենք նման անդամների միացում հավասրամեն աջ և ձախ մասերում:

4x-3=x+6

 Փոփոխականներն հավաքենք  հավասարման ձախ մասում, իսկ հայտնի թվերը աջ մասում:

4x-x=6+3

3x=9

բաժանենք երեքի, կստանանք:

x=3

Պատասխան՝ 3:

Առաջադրանքներ:

1)5; 2; 3; −8; 7 թվերից որո՞նք են հանդիսանում  7x + 56 =0 հավասարման արմատ:

7x=0-56

7x = -56

x = -56 : 7

x = -8

2)Հորինիր այնպիսի գծային հավասարում, որի  արմատը լինի 2:

-15x + 30 = 0

3)Նշիր  13x+32-4x=41 հավասարման 

    աջ մասում գրված անդամները

41

   ձախ մասում գրված անդամը

13x + 32 — 4x

   կատարիր նման անդամների միացում  աջ և փախ կողմերում: 

9x + 32 = 41

4)Գտիր հավասարման արմատը:

x+4=8

x = 8 — 4

x = 4

x+16=20

x = 20 — 16

x = 4

x — 15 = 30

x = 30 + 15

x = 45

2x + 480 = 500

2x = 500 — 480

2x = 20

x = 20 : 2

x = 10

3x+x+4x+6x-4x= 80

10x = 80

x = 80 : 10

x = 8

25-14x+16x=40-x

16x — 14x + x = 40 -25

3x = 15

x = 15 : 3

x = 5

5x=0

x = 0 : 5

x = 0

15x=30

x = 30 : 15

x = 2

25x-15x-48=12

25x — 15x = 12 + 48

10x=60 : 10

x = 6

5) Առաջադրանքներ կրկնողության համար.

Հաշվեք  հարմար եղանակով ՝ առանց հաշվիչ օգտագործելու.

ա) 68 x 48 + 68 x 52 = 6800 

 բ) 59 x 37 + 59 x 63 = 5900

գ) 87 x 29 + 87 x 71 = 8700 

 դ) 17 x 73 − 63 x 17 = 170

ե) 382 x 500 − 400 x 382 = 38200

 զ) 756 x 350 + 756 x 650 = 756000 

է) 352 x 18 ։ 9 = 704

ը) 748 x 36 ։ 18 = 1496

թ) 126 x 96 ։ 32 = 378

ժ) 172 x 256 ։ 128 = 344

Հանրահաշիվ

 1. Ճի՞շտ է, որ  -3 այս հավասարումների արմատն է:

ա) x+3=0 այո

բ) x-3=0 ոչ 

գ) x+0=-3 ոչ

դ) -x-3=0 այո

2․ Լուծիր առաջին աստիճանի հավասարումները:

ա)x-16=0

x=0+16
x=16

բ)4x+4=0

4x=-4

x=-4:4

x=-1

գ)-55x=0

0

դ)1/2x-½=0

ե)100x-200=0

զ)901x-9010=0

 3․ Լուծիր գծային հավասարումները՝

ա)25x+25x=50

բ)x+x+45x+3x=150+50

50x=200

x=200:50

x=4

գ)10x+89-x=8x+97

դ)2(x+5)+3(x-4)=4x

4.Գտիր հավասարման արմատը:

ա) 7x + 2 − 3x + 10 = 0;

բ) 5x − 8 − (3x − 8) = 0;
5x-8-3x+8=0
5x-3x=0
2x=0
x=0

գ) 3x − 1 − (2x + 5 − x) = 0;

դ) 1,52 +2,8x − (1,52 − 5,2x) = 0