Քիմիա

Քննարկվող հարցեր`

1.Ինչու են դասակարգել տարրերը

Երբ որ տարրերը 60-ից շատացան, անրաժեշտ էր դասակարգել, քանի որ դժվար էր առանց դասակարգելու տարրերը։

2.Տարրերի առաջին դասակարգումը

Մետաղներ և ոչմետաղներ

3.Պարբերական համակարգի ստեղծումը

Մետաղները, բացի սնդիկից, պինդ են, պլաստիկ են, ունեն մետաղական փայլ, ունեն  ջերմա-էլեկտրահաղորդականություն։ Ոչ մետաղները, եթե պինդ են փխրուն են մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, չունեն պլաստիկություն, չունեն փայլ, չունեն ջերմա-էլեկտրահաղորդականություն։ Այս դասակարգումը թերի էր, որովհետև գտնվեցին տարրեր, որոնք ունեին և՛ մետաղական, և՛ ոչմետաղական հատկություններ։ Հաջորդ քայլը Բոլոր մետաղներից առանձնացրեցին ամենաակտիվ մետաղները, որոնք կոչվեցին Ալկալիական մետաղներ Ոչմետաղներից առանձնացրեցին ամենա ակտիվ ոչմետաղները՝Հալոգենները։ Հալոգեն բատռը ունարենից թարգմանվում է աղածին։ Աստատ2: Առանձնացրեցին ազնիվ՝Իներտ գազերը։

4.Ալկալիական մետաղներ,հալոգեններ,իներտ գազեր

Ալկալիական մետաղներ՝Լիթիում, Նատրիում, Կալիում, Ռուբիդիում, Ցեզիում, Ֆրանսիում։

Հալոգեններ ՝ Ֆտոր², Քլոր², Բռոմ², Յոդ², Աստատ²:

Իներտ գազեր՝ Հելիում, Նեոն Արգոն, Կրիպտն, Քսենոն Ռանդոն։

5.Ինչ է ցույց տալիս կարգաթիվը,ատոմի կառուցվածքը

Կարգաթիվը կամանկնում է միջուկի լիցքի հետ կամ պրոտոնների և էլեկտրոնների թվի հետ։

Ատոմը բաղկացած է միջուկից, միջուկը կազմված է դրական պրոտոններից և չեզոք նեյտրոններրց։ Միջուկի կողքերի պտտվում են բացասական էլեեկտրոններից։ Միջուկը դրական է, իսկ ատոմը էլեկտրաչէզոք մասնիկ է, որովհետև պրետենների և էլեկտնոնների թիվը իրար հավասար են։ Քանի որ էլեկտրոնների զանգվածը 2000 անգամ փոքր է պրոտոնների և նետրոնների զանգվածիծ և նրանք գտնվում են անընդհատ շարժումի մեջ, ապա նրանց զանգվածը ընդունելու են որպես 0։

6.Ինչ է պարբերությունը,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը

Պարբերության համարը համնկնում է ատոմի էլեկտրոնային շերտերի քանակի հետ։ Միջուկից կան տարածություններ, որտեղ էլէկտրոնների գտնվելու հավանականությունները մեծ է, կոչվում էլեկտրոնային շետեր

N=2n

N – ē – ի թիվ

n – շերտի համարը

Եթե շերտում էլեկտրոնների թիվը պակաս է, ապա այն անվանում  են չավարտված, իս եթե կա՝ ավարտված։ Ավարտված շերտեր ունեն ունեն միայն ազնիվ գազերը։ Այն տարրերը, ովքեր վերջի շերում ունեն 4-ից չիք էլեկտրոններ, պետք է կորցնեն և լինեն մետաղներ։ Այն ատոմները, որոնք վերջի շերտում ունեն 4-ից շատ էլեկտրոններ, նրանք ընդունում են և ունենում են ոչմետաղական հատկություններ։ Պարբերութուններում մետաղական հատույթյունները թուլանում են, իսկ ոչմետաղական հատկությունները՝ ուժեղանում։ Խմբի համարը, եթե տարրը գգտնվում է գլխավոր ենթախմբում, ցույց տալիս էլեկտրոնների թիվը վերջի շերտում։

7.Ինչ է խումբը և ենթախումբը,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը

Պարբերությունը՝տարրերիհորիզոնականշարքերենգրվածըստկարգաթվերիմեծացումով,սկսվումենալկալիականմետաղովվերջանումազնիվգազով:

Պարբերություններըբացառությամբառաջինիտարրերիայնհորիզոնականշարքերնենորոնքսկսվումենալկալիականմետաղովևվերջանումիներտգազով:

8.Ինչ է օքսիդացման աստիճանը

Օքսիդացման աստիճանը ցույց է տալիս, թե տվյալ տարրը քիմիական ռեակցիանների ժամանակ քանի էլեկտրոն է տալիս կամ ընդհունում։

9.Մետաղներ,ոչմետաղներ

Մետաղները, բացի սնդիկից, պինդ են, պլաստիկ են, ունեն մետաղական փայլ, ունեն  ջերմա-էլեկտրահաղորդականություն։ Ոչ մետաղները, եթե պինդ են փխրուն են մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, չունեն պլաստիկություն, չունեն փայլ, չունեն ջերմա-էլեկտրահաղորդականություն։
10.Իզոտոպներ

Իզոտոպները նույն ատոմի տարատեսակներն են, որոնք ունեն նույն միջուկի լիցը, բայցունեն տարբեր հարաբերական ատոմաին զանգվաածներ։

11.Տարրի բնութագրումը

Բնութագրեքհետևյալտարրերըջրածին;  ածխածին;   նատրիում;  ազոտ;  մագնեզիում;  թթվածին;  ալյումինֆոսֆորտարրերը.

 1քիմիականտարրինշանը…….

2) կարգաթիվը….., միջուկիլիցքը ….., 

3) հարաբերականատոմայինզանգվածը…. 

4)մեկատոմիզանգվածը (գ)…………

5) Դիրքը պարբերական համակարգում“ո՞րպարբերությանտարրէ,խումբը…,ենթախումբը….…..

6)  Ատոմի բաղադրությունը                                                                              7)էլեկտրոնայինթաղանթիկառուցվածքը……

8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

Ջրածին

 1քիմիականտարրինշանը H

2) կարգաթիվը 1միջուկիլիցքը 1, 0079, 

3) հարաբերականատոմայինզանգվածը 1

4)մեկատոմիզանգվածը (գ) 1,00874

5) Դիրքը պարբերական համակարգում`ո՞րպարբերությանտարրէ 1-ին,խումբը I,ենթախումբը 2-րդական

6)  Ատոմի բաղադրությունը 1 P, 1 n

7)էլեկտրոնայինթաղանթիկառուցվածքը 1s¹

8)ինչպիսի՞տարրէմետաղէթե՞ոչմետաղ

ոչմետաղ

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

1

Ածխածին

1քիմիականտարրինշանը C

2) կարգաթիվը 6միջուկիլիցքը 12,011 

3) հարաբերականատոմայինզանգվածը 12

4)մեկատոմիզանգվածը (գ) 12,0096

5) Դիրքը պարբերական համակարգում“ո՞րպարբերությանտարրէ 2-րդ ,խումբը IV,ենթախումբը 2

6)  Ատոմի բաղադրությունը    12P, 12 n                                                                         7)էլեկտրոնայինթաղանթիկառուցվածքը 2s22p2

8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ

ոչմետաղ

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

4

Նատրիում

1քիմիականտարրինշանը Na

2) կարգաթիվը 11միջուկիլիցքը +11

3) հարաբերականատոմայինզանգվածը 23

4)մեկատոմիզանգվածը (գ) 22,98976928

5) Դիրքը պարբերական համակարգում“ո՞րպարբերությանտարրէ 3-րդ ,խումբը I,ենթախումբը 2-րդ

6)  Ատոմի բաղադրությունը    23 P, 23n                                                                          7)էլեկտրոնայինթաղանթիկառուցվածքը [Nе]3s1

8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ

մետաղ  

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

1

Ազոտ

1քիմիականտարրինշանը N

2) կարգաթիվը 7միջուկիլիցքը 14,007, 

3) հարաբերականատոմայինզանգվածը 14

4)մեկատոմիզանգվածը (գ) 14,00643

5) Դիրքը պարբերական համակարգում“ո՞րպարբերությանտարրէ 2,խումբըV,ենթախումբը 2-րդական

6)  Ատոմի բաղադրությունը  14 P, 14 n                                                                            7)էլեկտրոնայինթաղանթիկառուցվածքը 2s²2p³

8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ

ոչմետաղ

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

V

Մագնեզիում

1քիմիականտարրինշանը Mg

2) կարգաթիվը 12միջուկիլիցքը 24,305, 

3) հարաբերականատոմայինզանգվածը 24

4)մեկատոմիզանգվածը (գ) 24,304

5) Դիրքը պարբերական համակարգում“ո՞րպարբերությանտարրէ 3-րդ,խումբը II,ենթախումբը 2-րդական

6)  Ատոմի բաղադրությունը  24 P, 24 n                                                                             7)էլեկտրոնայինթաղանթիկառուցվածքը 3s²

8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ

մետաղ

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

2

Թթվածին

1քիմիականտարրինշանը O

2) կարգաթիվը 8միջուկիլիցքը 15,999

3) հարաբերականատոմայինզանգվածը 16

4)մեկատոմիզանգվածը (գ) 15,99903

5) Դիրքը պարբերական համակարգում“ո՞րպարբերությանտարրէ 2-րդ,խումբը 6,ենթախումբը 2-րդական

6)  Ատոմի բաղադրությունը   16 P, 16 n                                                                           7էլեկտրոնայինթաղանթիկառուցվածքը 2s22p4

8) ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ 

ոչմետաղ

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

6

Ալյումին

1քիմիականտարրինշանը Al

2) կարգաթիվը 13միջուկիլիցքը 26, 982, 

3) հարաբերականատոմայինզանգվածը 27

4)մեկատոմիզանգվածը (գ) 26, 9815386

5) Դիրքը պարբերական համակարգում“ո՞րպարբերությանտարրէ 3,խումբը III,ենթախումբը 2-րդական

6)  Ատոմի բաղադրությունը  27 P, 27n                                                                            7)էլեկտրոնայինթաղանթիկառուցվածքը 3s23p1

8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ

մետաղ

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

3

Ֆոսֆոր

1քիմիականտարրինշանը P

2) կարգաթիվը 15միջուկիլիցքը 30,974, 

3) հարաբերականատոմայինզանգվածը 31

4)մեկատոմիզանգվածը (գ) 23

5) Դիրքը պարբերական համակարգում“ո՞րպարբերությանտարրէ 3,խումբը V, ենթախումբը 2-րդական

6)  Ատոմի բաղադրությունը  31 P, 31 n                                                                            7)էլեկտրոնայինթաղանթիկառուցվածքը 3s23p3

8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ

ոչմետաղ

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

5

Ֆոսֆոր

 1քիմիականտարրինշանը P

2) կարգաթիվը 15միջուկիլիցքը 16, 

3) հարաբերականատոմայինզանգվածը 31

4)մեկատոմիզանգվածը (գ) 30, 973762(4)

5) Դիրքը պարբերական համակարգում“ո՞րպարբերությանտարրէ 3 ,խումբըV, ենթախումբը գլխավոր

6)  Ատոմի բաղադրությունը  15 P, 16n                                                                  7)էլեկտրոնայինթաղանթիկառուցվածքը 3s²p³ 

8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

-3

Հարցեր և վարժություններ

  1. Առավելագույնըքանի՞էլեկտրոնիկարողէ «տեղտրամադրել» ատոմիչորրորդ

էներգիականմակարդակը:

Կարգաթվի քանակով

  1. Հետևյալ մեծություններիցորի՞հետէհամընկնումքիմիականտարրիատոմի

էներգիականմակարդակներիթիվըհիմնականվիճակում.

ակարգաթվին

բխմբիհամարին

գպարբերությանհամարին

դհարաբերականատոմայինզանգվածին

  1. Հետևյալպնդումներիցո՞րնէճիշտ.

1) ատոմիէլեկտրոնային թաղանթնառաջացնումենատոմումառկաբոլորէլեկտրոնները.

2) միջուկինառավելմոտգտնվողէլեկտրոնայինշերտնանվանվումէարտաքին:

աերկուպնդումներնէլճիշտեն

բերկուպնդումներնէլսխալեն

գճիշտէմիայնառաջինը

դճիշտէմիայներկրորդը

  1. Արտաքինազդեցությանբացակայությանդեպքումէլեկտրոններնըստէներգիական

մակարդակներիբաշխվումենայնպեսորատոմիգումարայինէներգիան

Նվազագույնն է: Ատոմինմանվիճակնանվանվումէ առավելագույն վիճակ:

Հետևյալարտահայտությանո՞րբառնէբացթողած. «Երկրորդայինենթախմբերնսկսվում

են նվազագույնպարբերությանտարրերից».

անվազագույն                       

բառավելագույն

  1. Քիմիականո՞րտարրիատոմինէհամապատասխանումհետևյալէլեկտրոնային

գծապատկերը.

 +5) 2) 3)

աբերիլիումբբորգածխածինդազոտ

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s